Pedagogiken

Trumslagaren ska vara en förskola där barnen får tillgång till ett stimulerande och varierat utbud av aktiviteter utifrån sin mognadsgrad. Varje barn ska vara sett utifrån sin personlighet och olikheter ska bejakas.

Ur Vision för Trumslagaren, antagen 2012

Trumslagaren tillämpar traditionell förskolepedagogik och följer givetvis läroplanen för förskolan.

Vår barnsyn och förhållningssätt

Vi tror på det kompetenta barnet som är fullt av förmågor och egna kunskaper och en vilja att lära. Ett barn som aktivt tar del av sin egen utveckling.

Genom att vi vuxna …

  • visar respekt och tilltro till det enskilda barnet
  • ger utrymme och tid
  • lyssnar och ser
  • lyfter och uppmärksammar positiva saker och händelser
  • ser till att varje barn kan känna att de kan påverka sin vardag på förskolan
  • ser till barns rättigheter, att alla barn ska ha en trygg, levande, social och kulturell miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet

… tror vi att barn utvecklas, får kunskaper, erfarenheter och mår bra. Vi strävar efter att alltid se till varje barns bästa.

Inskolning

På Trumslagaren kör vi tredagarsinskolning, då en förälder är med hela dagarna i tre dagar.